Protection of the Polish-Slovak border heritage through renovation of historic buildings in the parishes of Lipnica Wielka and Żubrohlava (Q77409)

From EU Knowledge Graph
Revision as of 14:35, 12 July 2021 by Admin (talk | contribs) (Reverted edits by Admin (talk) to last revision by DG Regio)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Project Q77409 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Protection of the Polish-Slovak border heritage through renovation of historic buildings in the parishes of Lipnica Wielka and Żubrohlava
Project Q77409 in Poland

  Statements

  0 references
  1,028,862.96 złoty
  0 references
  246,927.11 euro
  13 January 2020
  0 references
  1,210,427.1 złoty
  0 references
  290,502.50 euro
  13 January 2020
  0 references
  85.0 percent
  0 references
  1 August 2019
  0 references
  31 July 2021
  0 references
  PARAFIA ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W LIPNICY WIELKIEJ
  0 references
  0 references

  49°33'4.7"N, 20°41'47.4"E
  0 references
  Parafia Św. Łukasza Ewangelisty W zakres zadania wchodzi realizacja prac konserwatorsko-budowlanych, mających na celu poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja obejmuje remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu: na ścianach zach. przęsła naw, zach. ścianie nawy, podniebiu i balustradzie chóru, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zach, oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów w kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej na dz. nr 9105 obr. Lipnica Wielka, Gm. Lipnica Wielka. Projekt umożliwi ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy we współpracy z partnerem zagranicznym. Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie W ramach tego zadania zostaną przywrócone ważne zabytki kultury w Zubrohlavie we współpracy z polskim partnerem, a infrastruktura towarzysząca zostanie utworzona w celu wspierania polsko-słowackiej turystyki transgranicznej. Realizacja prac konserwatorskich przywróci ważne zabytki kultury, które w ten sposób będą jeszcze większym wzbogaceniem regionu transgranicznego, a w szczególności co najmniej 2 szlaków rowerowych wiodących z Polski na Słowację i przechodzących przez Żubrohławę - jeden z nich rozpoczyna się w Murowanici, a drugi w Przywarówce. Budowa parkingu ze strefą relaksu zwiększy infrastrukturę turystyczną, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym. Obaj partnerzy zrealizują także przedsięwzięcia nieinwestycyjne, mające na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy, która pozwoli pozwoli na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, dzięki czemu możliwe będzie zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji oraz pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszystkie produkty i rezultaty projektu oraz wynikające z nich możliwości działalności oferowane będą nieodpłatnie. (Polish)
  0 references
  St. Mary’s parish. Lukasz Evangelist The task includes the implementation of conservation and construction works aimed at improving the condition of the historic building located in Orava, on the Polish side. The investment includes the renovation of the process road, the restoration of the church’s facade, the maintenance of polychrome in the interior: on the walls of the nave spans, on the wall of the nave, palate and balustrade of the choir, in the chapel of Our Lady of Sorrow and the fragility of the church, and the construction of vertical insulation of the foundations in the church. It’s St. John. Luke the Apostle in Lipnica Wielki at No. 9105 The Great Lipnica, Gm. The Great Lipnica. The project will enable the conservation and promotion of Orava’s cultural heritage resources in cooperation with a foreign partner. St. Mary’s parish. Piotr and Paweł in Żubrohław As part of this task, important cultural monuments in Zubrohlav will be restored in cooperation with the Polish partner, and the accompanying infrastructure will be established to support Polish-Slovak cross-border tourism. The implementation of conservation works will restore important cultural monuments, which in this way will be an even greater enrichment of the cross-border region, in particular at least 2 cycling routes leading from Poland to Slovakia and passing through Żubrohława – one begins in Muranici and the other in Przywarówka. The construction of a parking lot with a relaxation zone will increase the tourist infrastructure, which will promote tourism in the cross-border region. Both partners will also carry out non-investment projects aimed at strengthening mutual cooperation, which will allow for the joint protection and promotion of Orava cultural heritage resources, so that local communities can be encouraged to learn about common history and traditions and show visitors to Orava’s cultural heritage, both material and intangible. All the products and results of the project and the resulting business opportunities will be offered free of charge. (English)
  14 October 2020
  0 references

  Identifiers

  PLSK.01.01.00-12-0171/17
  0 references